Familier med
kræftramte børn

Artikel #18 – Aflastning/afløsning

Artikel om aflastning eller/og afløsning, § 44 jf. § 84 i serviceloven.

§ 84: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

§ 44: Bestemmelserne i § 83§ 84, stk. 1, og § 86, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse vedrørende børn, der har behov herfor.

Aflastning er uden for hjemmet og kommunen bestemmer, hvor aflastningen tilbydes.

Afløsning er i hjemmet, så er det personale udpeget af kommunen, der varetager opgaven.

I begge tilfælde skal der fortages en individuel vurdering af behovet for afløsning eller aflastning og hvordan behovet bedst kan løses.

Målgruppen er dem, der har behov for aflastning/afløsning alene på grund af barnets/den unges funktionsnedsættelse og det sker af hensyn til den øvrige familie.

Sagsbehandler fra kommunen spørger ind til eller der skrives i ansøgningen til kommunen:

  • Formålet med aflastningen (der skal beskrives skarpt, at det er søskende eller familiens behov).
  • Lav et skema for en uge/14 dage om jeres dagligdag, hvor I skriver om jeres hverdag, for barnet/ung og søskende, samlevers i forhold til arbejde, skole, dagtilbud, spisetider, op om morgenen, i seng mv..
  • Om aflastningen er afprøvet ved at bruge dagtilbud, SFO, skole. (hvis barn/ung har bedst af at være hjemme så beskriv hvorfor, det kunne være udtrætning, hjernetræthed).
  • Der vil blive spurgt ind til netværk (beskriv hvis netværket ikke kan bruges).
  • Har der være prøvet om behovet for aflastning/afløsning kunne være undgået.
  • Hvordan der er samvær, hvis forældre bor hver for sig.

Uanset, så kan der klages, hvis man ikke er tilfreds med afgørelse. Klages skal sendes til pågældende kommune inden 4 uger fra den er modtaget (helst et par dage før, så der ikke er i tvivl om, den er indgivet til tiden).

Hvis I får mundtlig medhold, skal I selv bede om afgørelse inden for 14 dage og det vil jeg kraftigt anbefale, så der ikke kommer tvivlsspørgsmål senere. Dette gøres skriftligt.

Aflastning efter § 41 i serviceloven, merudgifter, kan bruges, hvis behovet ikke kan dækkes efter servicelovens andre ordninger. Merudgiften er den udgift, som forældre har af ekstra udgifter i forhold til den ekstra høje betaling en børnepasser skal have, grundet ekstra ansvar pga. funktionsnedsættelsen, i forhold til hvad andre forældre betaler for en børnepasser. Forældre er ansvarlige for at ansætte og afskedige børnepasser. Fx kan et barn på 5 år ikke være alene hjemme om aftenen, det er i sådan situation, hvor merudgifter er relevante.

Der skal ikke laves børnefaglig undersøgelse jf. § 50, hvis det er grundet den øvrige families behov, hvis ens barn er under 18 år og barnet barn/ung har en funktionsnedsættelse.

Yderligere information i principafgørelserne 67-17 og 76-17 om aflastning og afløsning.

Hvis du er forældre til barn over 18 år med funktionsnedsættelse, så gælder § 84 i serviceloven.

Ved det mindste tvivl, kan der skrives til Bente@FMKB.dk eller ringes på tlf: 42 72 29 87. Jeg svarer inden for 24 timer eller ringer tilbage.