Familier med
kræftramte børn

Artikel # 10 Uddannelse og handicap

De fleste ved, at børn med funktionsnedsættelse i folkeskolen (friskolen mv.) har mulighed for at få socialpædagogisk og/eller faglig støtte. Men når barnet/den unge skal videreuddanne sig, hvad så?

Det er muligt at søge socialpædagogisk støtte på ungdoms- og erhvervsuddannelser, som den unge skal starte på. Det er studiestederne (oftest studievejlederne) der laver ansøgning. Der bliver spurgt ind til hvordan og til hvad, der er behov for af hjælp til. De skal vejlede i hvad der kan bevilges hjælp til. Det er vigtig med dokumentation, der kan beskrive, hvilket behov den enkelte studerende har. Dokumentationen kan rekvireres fra sygehus, læge, PPR, skole mv.

Hvem kan få socialpædagogisk støtte? Hvad er socialpædagogisk støtte (SPS)? Hvad kan den unge få hjælp til?

Det er muligt at få SPS til disse uddannelser:

Fri- og privatskoler • Efterskoler • Frie fagskoler • Forberedende grunduddannelse (FGU) • Kombineret ungdomsuddannelse (KUU) • Gymnasiale uddannelser, herunder private gymnasiale uddannelser • Erhvervsuddannelser • Almen voksenuddannelse (avu) • Forberedende voksenundervisning (FVU) • Ordblindeundervisning (OBU) • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU og TAMU)

Hjælpen via SPS er studerende med funktionsnedsættelse eller med tilsvarende vanskeligheder inden for overstående uddannelser. Det skal dog siges at der også findes SPS på videre gående uddannelser, hvilket vil være naturligt, hvis man allerede har fået det på en ungdomsuddannelse.

SPS er støtte til for eksempel ordblindhed, talblindhed, OCD, synshandicap, hørehandicap, bevægehandicap, angst, depression, autismespektrumforstyrrelser, ADHD, PTSD, personlighedsforstyrrelser, bipolar lidelse, skizofreni eller hjerneskade. Der skal være dokumentation for funktionsnedsættelsen eller med tilsvarende vanskeligheder. Tilsvarende vanskeligheder kan være en person, der venter på udredning og indtil udredningen foreligger, kan der bevilges SPS, dog ud fra dokumentation.

Støtteformerne kan være hjælpemidler, støtte i timerne, personlig assistance, sekretærhjælp, undervisningsmaterialer, og tolknings til kommunikation. SPS ordningen kan bruges til aktiviteter i forhold til lejrskole, praktik og tolkning i praktik.

Love og bekendtgørelser – SPS (spsu.dk)

Der kan også bevilges SPS til videregående uddannelser, se nedenstående link.

Videregående uddannelser – SPS (spsu.dk)

På videregående uddannelse kan der gennem SU bevilges handicaptillæg, hvis den studerende har en funktionsnedsættelse der gør vedkommende ikke kan tage studiejob. Det kan være pga. udtrætning, kognitive problemer mv. Funktionsnedsættelsen skal dokumenters og ligeledes en beskrivelse af ens hverdag søvn, manglende fritidsaktiviteter, smerter mv. Det kan tage op til flere måneder at blive godkendt til handicaptillæg og når afgørelsen kommer, er der mulighed for at klage over den. SU kan anmode om yderligere oplysninger, hvis de mener at mangle dokumentation eller beskrivelse af funktionsnedsættelsen.

Bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand m.v. til elever, kursister og deltagere med funktionsnedsættelser eller tilsvarende svære vanskeligheder (retsinformation.dk)

Yderligere oplysninger:

Ring/skriv til FMKB´s socialrådgiver (42 72 49 87 eller bente@fmkb.dk)