Artikel #11 – STU

Hvad er særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)?

Det er for unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse. Hvis en ungdomsuddannelse kan gennemføres med støtte fra socialpædagogisk støtte, kan den unge ikke godkendes til STU.

Målgruppen for STU er unge når undervisningspligten er ophørt indtil det fyldte 25. år. Der er unge, der tager både 10. og 11. klasse, en fri grundskole eller efterskole og kan starte på STU efter dette. Det er et tilbud, det kan bruges til afklaring om den unge kan arbejde på fleks eller om den unge er berettiget til  førtidspension, hvis det kommunale system mangler dokumentation.

STU kan bevilges selv om man allerede har fået tilkendt en førtidspension.

Det er blandt andet: unge med svære bevægelseshandicap – multihandicappede unge – unge med autisme – unge med ADHD – unge med psykiske lidelser – unge med erhvervet hjerneskade – mv.

Økonomi:

Når den unge er fyldt 18 år og er på STU får de fleste uddannelseshjælp og et aktivitetstillæg. Hvis den unge får førtidspension er det stadigvæk muligt at søge om STU forløb. Unge under 18 år er stadigvæk forsørget af forældre. Der kan søges om transport til STU, hvis der er behov for det.

Indhold i STU-forløb:

Det starter med 12 ugers afklarings-forløb, så der kan tages hensyn til den unges ønsker. Et STU-forløb kan vare op til 3 år. STU forløb kan indeholde almen del, praktikker, beskæftigelsesmæssige træningsforløb og meget mere.

Det er meget forskelligt, hvad de enkelte STU-forløb i kommunerne indeholder, men vigtig at have fokus på hvad den unge vil og om det er muligt at søge ind på andre STU-forløb, som egner sig bedre til den enkelte unge. Det er muligt at søge STU i andre kommuner. Når den unge stopper på STU færdiggjort eller ej, får den unge et kompetencebevis.

Vigtigt at vide STU ikke er kompetencegivende til andre uddannelser, men det kan afklares. hvad den unge kan beskæftigelsesmæssigt eller ikke kan. Det er UU-vejleder, som er tilknyttet den enkelte unge i skole-regi, der i første omgang hjælper med at vurdere om den unge er i målgruppen for STU, sammen med den unge og forældrene.

Diverse:

STU hører under undervisningsministeriet om specialundervisning og hvis der skal klages over tilbuddet er det til Klagenævnet for Specialundervisning.

Det er Kommunen der står for målgruppevurderingen og for forløbsplanen. Planen skal tage udgangspunkt i den enkelte unge i forhold til møde op. Dog skal STU der være muligt at den unge kan være i STU 840 timer om året. Der kan indlægges pauser i STU-forløb, det kan være grundet sygdom mv. Genoptagelse skal dog ske inden den 25. år.

Der findes mange forskellige STU-tilbud både offentlige og private, så være opsøgende i forhold til hvad i unge gerne vil. Forældre ved oftest hvad de unges interesser er, så beskriv hvorfor det er vigtig at jeres unge får det rigtige tilbud.

For yderligere er i velkommen til at kontakte socialrådgiver Bente Keldsen ( i FMKB ) enten på telefon 4272 2987 eller på mail Bente@fmkb.dk.

Artikel # 10 Uddannelse og handicap

De fleste ved, at børn med funktionsnedsættelse i folkeskolen (friskolen mv.) har mulighed for at få socialpædagogisk og/eller faglig støtte. Men når barnet/den unge skal videreuddanne sig, hvad så?

Det er muligt at søge socialpædagogisk støtte på ungdoms- og erhvervsuddannelser, som den unge skal starte på. Det er studiestederne (oftest studievejlederne) der laver ansøgning. Der bliver spurgt ind til hvordan og til hvad, der er behov for af hjælp til. De skal vejlede i hvad der kan bevilges hjælp til. Det er vigtig med dokumentation, der kan beskrive, hvilket behov den enkelte studerende har. Dokumentationen kan rekvireres fra sygehus, læge, PPR, skole mv.

Hvem kan få socialpædagogisk støtte? Hvad er socialpædagogisk støtte (SPS)? Hvad kan den unge få hjælp til?

Det er muligt at få SPS til disse uddannelser:

Fri- og privatskoler • Efterskoler • Frie fagskoler • Forberedende grunduddannelse (FGU) • Kombineret ungdomsuddannelse (KUU) • Gymnasiale uddannelser, herunder private gymnasiale uddannelser • Erhvervsuddannelser • Almen voksenuddannelse (avu) • Forberedende voksenundervisning (FVU) • Ordblindeundervisning (OBU) • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU og TAMU)

Hjælpen via SPS er studerende med funktionsnedsættelse eller med tilsvarende vanskeligheder inden for overstående uddannelser. Det skal dog siges at der også findes SPS på videre gående uddannelser, hvilket vil være naturligt, hvis man allerede har fået det på en ungdomsuddannelse.

SPS er støtte til for eksempel ordblindhed, talblindhed, OCD, synshandicap, hørehandicap, bevægehandicap, angst, depression, autismespektrumforstyrrelser, ADHD, PTSD, personlighedsforstyrrelser, bipolar lidelse, skizofreni eller hjerneskade. Der skal være dokumentation for funktionsnedsættelsen eller med tilsvarende vanskeligheder. Tilsvarende vanskeligheder kan være en person, der venter på udredning og indtil udredningen foreligger, kan der bevilges SPS, dog ud fra dokumentation.

Støtteformerne kan være hjælpemidler, støtte i timerne, personlig assistance, sekretærhjælp, undervisningsmaterialer, og tolknings til kommunikation. SPS ordningen kan bruges til aktiviteter i forhold til lejrskole, praktik og tolkning i praktik.

Love og bekendtgørelser – SPS (spsu.dk)

Der kan også bevilges SPS til videregående uddannelser, se nedenstående link.

Videregående uddannelser – SPS (spsu.dk)

På videregående uddannelse kan der gennem SU bevilges handicaptillæg, hvis den studerende har en funktionsnedsættelse der gør vedkommende ikke kan tage studiejob. Det kan være pga. udtrætning, kognitive problemer mv. Funktionsnedsættelsen skal dokumenters og ligeledes en beskrivelse af ens hverdag søvn, manglende fritidsaktiviteter, smerter mv. Det kan tage op til flere måneder at blive godkendt til handicaptillæg og når afgørelsen kommer, er der mulighed for at klage over den. SU kan anmode om yderligere oplysninger, hvis de mener at mangle dokumentation eller beskrivelse af funktionsnedsættelsen.

Bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand m.v. til elever, kursister og deltagere med funktionsnedsættelser eller tilsvarende svære vanskeligheder (retsinformation.dk)

Yderligere oplysninger:

Ring/skriv til FMKB´s socialrådgiver (42 72 49 87 eller bente@fmkb.dk)