Familier med
kræftramte børn

Artikel #19 – Boligindretning og/eller skift af bolig

§ 116 jf. serviceloven

Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. Det gælder både voksne som børn.

Boligindretningsændringer anses for nødvendig og ligeledes ved boligskrift, når det ses i forhold til funktionsevnen og det skønnes at kunne afhjælpe eller formindske udfordringerne med indretningen, så borger kan blive boende.

Det er ikke funktionsnedsættelsens årsag eller hvor meget, men hvordan vedkommende fungerer i eget hjem. For at få godkendt/afslag boligindretning eller skift af bolig skal der være hen helhedsvurdering, hvor der blandt andet undersøges på det sociale liv og helbredsmæssigt.

Boligindretning efter § 116 jf. serviceloven, kan forhindre anbringelse af barn uden for hjemmet. Det kan være der skal en mindre tilbygning til, fordi et barn ikke vil kunne benytte værelse på 1. etage, da barnet f.eks. er multihandicappet.

I boligindretningen ser kommunen ind i fremtiden, hvis en sygdom bliver forværret over tid, så boligindretningen bliver fremtidssikret.

Boligindretning kan søges til lejebolig, andelsbolig og ejerbolig. Dog er der forskellige regler for reetablering, værdier mv.

  • Boligindretningen må ikke være udført eller påbegyndt inden afgørelse, for så er det for egen regning.
  • Forsørgelsesgrundlaget har ingen betydning.
  • Der kan godkendes boligændringer ved begge forældre for opretholdelse af samvær. Det er barnets opholdskommune.
  • Små ændringer kan søges gennem §§ 112 og 113
  • Hvis man på et tidspunkt vælger at flytte, kan kommunen ikke begrunde afslag med, det er selvvalgt og de derfor ikke vil hjælpe igen.

Ved reetablering af fx lejlighed kan der søges økonomisk efter § 41  eller § 100 merudgifter.

Medlemmer er altid velkommen til at ringe eller skrive til mig for yderligere information eller hjælp til ansøgning på telefon nummer 4272 2987 eller bente@fmkb.dk