Familier med
kræftramte børn

Artikel #15 – Sygedagpenge

Efter at jeg har snakket med flere medlemmer fra FMKB, der har været sygemeldt, vil jeg her kort beskrive et sygedagpenge forløb med sygedagpengeafdelingen og jobcenter.

Man kan være være sygemeldt i 22 uger og så skal der revurderes, om man kan få forlænget sygedagpengeudbetalingen. Kommunen skal indhente dokumentation fra din læge eller der hvor du er i behandling og de skal partshøre dig. Det vil sige, de skal se de dokumenter, der vurderes ud fra, om du stadigvæk er berettiget til sygedagpenge.

De vurdere om du kan forlænges ud fra forlængelsesmulighederne i § 27 i sygedagpengeloven, som er:

Kommunen træffer afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden for personer, der er omfattet af revurderingstidspunktet i § 24, når

  1. det på det foreliggende grundlag anses for overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at den sygemeldte kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked,
  2. det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne, således at sygedagpengeperioden forlænges i op til 69 uger,
  3. den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling og den pågældende efter en lægelig vurdering skønnes at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet,
  4. Kommunen har vurderet, at en sag skal behandles i rehabiliteringsteamet, med henblik på at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension,
  5. en læge vurderer, at den sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom,
  6. der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller
  7. der er modtaget en ansøgning om førtidspension efter § 17, stk. 2, 1. pkt., i lov om social pension, eller når kommunen har vurderet, at det er helt åbenbart, at en persons arbejdsevne ikke kan forbedres og sagen derfor ikke skal forelægges rehabiliteringsteamet, jf. § 18, stk. 2, 2. pkt., i lov om social pension.
  1. Stk. 2. 

Ved forlængelse af sygedagpengeperioden efter stk. 1, nr. 3, ses der bort fra den periode, hvor den sygemeldte venter på behandling på et offentligt sygehus.

  1. Stk. 3. 

Hvis sygedagpengene til en sygemeldt, der har fået forlænget sine sygedagpenge efter en eller flere af bestemmelserne i stk. 1, ikke kan forlænges yderligere, har pågældende ved fortsat uarbejdsdygtighed på grund af sygdom ret til at få et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf. kapitel 18 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Derfor er det meget vigtigt, at du sammen med din læge/psykolog/ergoterapeut, de fagprofessionelle du er i behandling ved, skriver en dato for, hvornår de forventer, du er rask. Hvis de ikke skriver en dato, vil kommune kunne fratage dig dagpengene og ankestyrelsen vedholder den afgørelse, kommunen har lavet. Dog er det kommunen ansvar at tilvejebringe de nødvendige oplysninger, så afgørelsen er fuldt ud oplyst, og der kan laves en lovmæssig rigtig afgørelse.

Hvis du ikke kan få forlængelse af sygedagpenge, har du ret til et jobafklaringsforløb, hvis du stadigvæk er syg. I et jobafklaringsforløb er ydelsen ikke den samme, men man må gerne eje og have formue. Der er også forskel på ydelsen, om man er forsørger eller ej.

Kommunen SKAL lave en revurdering og afgørelse inden de fratager dig dagpengeydelsen. De skal gøre det 14 dage inden udløb af de 22 uger eller 14 dage før fratagelse uanset hvor lang tid du har fået sygedagpenge. Hvis de ikke overholder tiden, skal de forlænge sygedagpenge med den tid de er forsinket.

For yderligere kan jeg kontaktes både på tlf.: 42 72 29 87 eller mail: bente@FMKB.dk