Familier med
kræftramte børn

Artikel 14 – Hjemmetræning

Hjemmetræning!

Hvem er målgruppen?

Målgruppen er for dem, som har et barn/ung med en  betydelig og varig, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse under 18 år, som har behov for støtte for at udvikle eller vedligeholde en funktion. 

Formålet.

Formålet med hjemmetræning kan være at bruge en metode, som kommunen ikke tilbyder. Kommunen kan ikke kræve, der bruges en bestemt metode, men de enkelte elementer i en metode, skal godkendes af kommunen og så skal metoden være målbar. 

Yderlige om hjemmetræning.

Hjemmetræning kan søges, hvis et barn med funktionsnedsættelse har behov for særlig støtte og barnet har behov for et særligt tilbud. For at hjemmetræne skal barnet ikke have en bestemt funktionsnedsættelse eller diagnose. Det kan være helt eller delvist hjemmetræning, kan også være i samarbejde med særligt tilbud. Forældre skal selv være i stand til at kunne udføre hjemmetræningen. Kommunen skal hvert halve år følge op på mål og delmål. som er planlagt af forældre men godkendt af kommunen.  Der er firmaer, som kan vejlede i metoder og støtte jer.  Man kan søge om redskaber til barnets hjemmetræning ved kommunen eller igennem det firma som vejleder én. 

Hvis kommunen godkender at forældre hjemmetræner barnet, må de årlige udgifter højst være 658.784 kroner i 2021-tal. Det kan være til redskaber, kurser, hjælpere mv. Det er kommunen, der laver en afgørelse af ansøgning ud fra et skøn. Skøn er altid individuelt.

Når man har fået godkendt hjemmetræning, kan/skal man søge tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i serviceloven. Det kan være barnet er i børnehave 3 timer om formiddagen og den tid er du på arbejde. Resten af din arbejdstid kan du få tabt arbejdsfortjeneste. Dog skal du huske, hvis du er i beskæftigelse, at din arbejdsgiver skal godkende, at du er på tabt arbejdsfortjeneste.

Vigtigt at læse § 32a i serviceloven, da den beskriver, hvad der skal til og hvad der er muligt for at få bevilget hjemmetræning.

Henvisning til lovgivning.

Hjemmetræning hører under §§ 32 og 32a. For at få hjemmetræning skal der laves en § 50 børnefaglig undersøgelse, for at vurdere barnets behov og om en af forældrene kan varetage hjemmetræningen. Efter en godkendelse af hjemmetræning kan man søge tabt arbejdsfortjeneste efter § 42. Alle paragrafferne er efter Serviceloven. Man har ret til en afgørelse og den afgørelse kan man anke, hvis man ikke får medhold. Der er yderligere information at finde i “Vejledning 3 til Serviceloven”.

Læs tidligere artikel om tabt arbejdsfortjeneste og om at anke (artikel #5).

For yderligere information kan du kontakte socialrådgiver i FMKB, Bente Keldsen, på mail bente@fmkb.dk eller på telefonnummer 4272 2987. (Hvis jeg ikke svarer, ringer jeg tilbage inden for 24 timer).